Documentació inscripció

Procediment inscripció al club i fitxa federativa

En aquest apartat trobareu un resum dels documents que ens heu de fer arribar i la manera d’enviar-los poder-vos inscriure al club i/o tramitar la fitxa federativa corresponent:

Data límit per fer-nos arribar la fitxa i documentació d’alta: 21 de setembre

Jugadors/es del club

En el cas de jugadors/es del club, recordar-vos que per la tramitació de la fitxa federativa caldrà la signatura del jugador/a, i en cas que aquest sigui menor d’edat, també serà necessària la del pare/mare o tutor legal. En el següent enllaç us podeu descarregar el model: enllaç fitxa federativa

Ens podeu fer arribar la fitxa i el certificat mèdic, si s’escau, presencialment o per mitjans electrònics (data límit dijous 21 de setembre):

  • Passar pel pavelló els dies establerts (dimarts 12 i dijous 21 de setembre de 18 a 20:30) i lliurar-los en mà.
  • Enviar els documents digitalitzats al correu del club (en format imatge o PDF i que no pesi més de 2MB): club.basquet.la.garriga@gmail.com
  • Enviar els documents digitalitzats (en format imatge o PDF i que no pesi més de 2MB) mitjançant el següent formulari (només vàlid per usaris que tinguin un compte de gmail): formulari per enviar documents
Jugadors/es nous al club

En el cas de jugadors nous al club heu d’emplenar el següent formulari de sol·licitud d’alta (http://cblagarriga.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php) i adjuntar en el mateix una còpia digitalitzada (en format imatge o PDF i que no pesi més de 2MB) dels següents documents:

  • DNI/NIE, passaport o llibre de família en cas de no tenir document acreditatiu del jugador/a
  • Targeta sanitària individual del jugador/a
  • Fotografia del jugador/a
  • Carta de baixa del club origen (només en els casos de jugadors/es que la temporada anterior jugaven en un altre club)
  • Certificat mèdic en el cas que no passeu la revisió mèdica en el centre de referència del club.
  • Sol·licitud de llicència federativa degudament signada pel jugador i el pare/mare o tutor: enllaç fitxa federativa

En el cas de jugadors/es menors de 18 anys, també ha d’emplenar el formulari d’alta el pare/mare o tutor per tal de ser soci numerari del club: http://cblagarriga.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php

En el cas que tingueu problemes per enviar-ho telemàticament també ens ho podeu fer arribar en paper el mateix dia de lliurament de la fitxa (dimarts 12 i dijous 21 de setembre de 18:00 a 20:30):

Certificat mèdic

Aquells jugadors/es que vulguin anar a un centre mèdic diferent al que proposa el club hauran de retornar degudament emplenat, signat i segellat el certificat mèdic adjunt:

 

Deixa un comentari